Textile Factory Leipzig 1970

Asher Tobin

Textile Factory Leipzig 1970 by Evelyn Richter

Photo of Textile Factory Leipzig 1970